Säännöt

Presstek ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tekniikan Journalistit Presstek ry, ruotsiksi Teknikjournalisterna Presstek rf, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

2 § Tarkoitus

Yhdistys on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on toimia tekniikan journalistien yhteistyöelimenä, parantaa tekniikasta kirjoittamisen ja tiedottamisen laatua sekä laajentaa kansalaisten tietoa tekniikasta.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sen tarkoitusperiä edistäviin muihin järjestöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja muuta tekniikan journalismia edistävää toimintaa,
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, ekskursioita sekä illanviettoja,
 • toimii tekniikan journalisteja edustavana elimenä kotimaassa ja ulkomailla,
 • tekee julkaisemista ja toimitustyötä koskevia aloitteita ja
 • antaa ohjeita sekä lausuntoja alaansa kuuluvista asioista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, apurahoja ja lahjoituksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka

 • toimii päätoimisena tekniikan journalistina alan tiedotusvälineessä tai alan free lancer -toimittajana,
 • on yhdistyksen hallituksen mielestä ansioitunut tekniikan tiedottaja.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminta liittyy tekniikkaan tai tekniikan journalismiin.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen syyskokous.

Varsinainen tai kannattajajäsen voi erota yhdistyksestä koska tahansa ilmoittamalla siitä hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai hyvän lehtimiestavan vastaisesti tai joka ei ole, huomautuksesta huolimatta, maksanut erääntynyttä edellisen vuoden jäsenmaksua.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi varsinaisen jäsenen, joka vähintään 10 vuoden ajan on aktiivisesti osallistunut yhdistyksen toimintaan ja on ansiokkaalla tavalla toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

4 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään vuosittain loka–marraskuussa ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsusta tulee ilmetä kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksissa käyttävät päätäntävaltaa läsnä olevat varsinaiset jäsenet. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen syyskokous käsittelee seuraavat asiat:

 1. Vahvistetaan varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus ja suorittamisaika.
 2. Vahvistetaan hallituksen laatiman ehdotuksen pohjalta toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi.
 3. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimintavuodeksi.
 4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi. *(Huom. käytännössä yhdistys valitsee toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön. Virallisia sääntöjä ei ole kuitenkaan tämän vuoksi katsottu tarpeelliseksi muuttaa, koska säännöt pitää hyväksyttää patentti- ja rekisterihallituksessa ja prosessi on raskas ja hintava. Muutos sisällytetään virallisiin sääntöihin sitten, kun yhdistyksen sääntöjen katsotaan tarvitsevan laajempaa uudistamista.)
 5. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Yhdistyksen kevätkokous käsittelee seuraavat asiat:

 1. Käsitellään edellisen toimintavuoden hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä tilintarkastajien lausunto.
 2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
 3.  Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

5 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 8 henkilöä siten, että yli puolet hallituksen jäsenistä ovat päätoimisia journalisteja.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä on puolet sekä puheenjohtaja vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Hallitus sopii järjestäytymiskokouksessaan hallituksen kokouksen kokoonkutsumistavasta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

6 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on:

 1. Hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä edustaa yhdistystä.
 2. Hyväksyä uudet jäsenet.
 3. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Toimeenpanna yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset.
 5. Ottaa yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt ja päättää heidän tehtävistään ja palkkauksestaan talousarvion puitteissa.
 6. Tehdä yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset.
 7. Asettaa tarpeen vaatiessa avukseen toimikuntia ja työryhmiä erityistehtäviä varten sekä määrätä niiden kokoonpano, tehtävät ja palkkiot.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Toimintakertomus ja tilinpäätös

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilit helmikuun loppuun mennessä vaalikokouksen valitsemille toiminnantarkastajille, joiden on annettava niistä lausuntonsa kahden viikon kuluessa.

9  § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos sen puolesta on yhdistyksen kokouksessa annettu vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa läsnä olleiden varsinaisten jäsenten äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos sen puolesta on kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa annettu vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa läsnä olleiden varsinaisten jäsenten äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jäävät varat luovutettava tekniikan journalismin edistämiseksi viimeisen purkamisesta päättäneen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

Yhdistys on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 13.12.1989.